realizowany w okresie od 02 stycznia do . 31 grudnia 2014
dofinansowany przez KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII


Jest to program poświęcony na naukę umiejętności psychospołecznych pomocnych w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu w związku z zagrożeniem używania narkotyków uczniów gimnazjów w Nowym Dworze Mazowieckim, podniesienie umiejętności wychowawczych ich rodziców oraz otwartego porozumiewania się w rodzinie, przez co jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi.
Program skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, zagrożonych demoralizacją i przestępczością, popełniających czyny zagrożone, okazjonalnie używających narkotyków.

Głównym celem jest ograniczanie czynników ryzyka używania narkotyków związanych ze środowiskiem rodzinnym i rówieśniczym poprzez nabycie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych bez korzystania z substancji psychoaktywnych.

Projekt składa się z następujących elementów:
1. Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla młodzieży
2. Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla rodziców
3. Obóz treningowy dla młodzieży i rodziców