realizowany w okresie od 15 czerwca do 31 października 2014
dofinansowany przez Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego

Jest to program nauki umiejętności psychospołecznych pomocnych w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu w związku z zagrożeniem używania narkotyków uczniów szkół w Nowym Dworze Mazowieckim pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo zagrożonych, podniesienie umiejętności wychowawczych ich rodziców (opiekunów prawnych) oraz otwartego porozumiewania się w rodzinie, przez co jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi.

Program oparty jest na koncepcji poczucia koherencji Antonovsky’ego. Uczestnicy uczą się lepiej rozumieć skutki i zagrożenia związane z zachowaniami ryzykownymi. W części uczenia się umiejętności społecznej przekonują się, że mogą zachowywać się odpowiedzialnie w sytuacjach zagrożenia oraz wykorzystywać własne czynniki chroniące przed uzależnieniem.
Program kładzie również nacisk na wpływ podejmowanych obecnie osobistych decyzji na dalsze życie, zwłaszcza w odniesieniu do używania narkotyków.

W odniesieniu do rodziców celem jest wzmacnianie umiejętności rodzin w zakresie radzenia sobie z problemem narkomanii w rodzinie poprzez podniesienie kompetencji osób dorosłych (rodziców i opiekunów) w zakresie umiejętności wychowawczych, w wyniku czego nastąpi poprawa funkcjonowania psychospołecznego wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej i zmniejszenie problemu narkotykowego.

Celem jest m.in. dostarczenie rodzicom i opiekunom wiedzy na temat:
•    przyczyn inicjacji narkotykowej i uzależnienia dzieci i młodzieży,
•    używania substancji psychoaktywnych jako elementu eksperymentalnych zachowań ryzykownych młodzieży,
•    kwestii psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem oraz rozwojem autonomii i tożsamości u nastolatków
•    funkcjonowania rodziny i jej roli dla rozwoju psychospołecznego młodego człowieka.
Podniesieniu umiejętności wychowawczych rodziców i opiekunów służy cykl warsztatów, obejmujących m.in. następujące obszary problemowe:
•    rozpoznawanie i właściwe reagowanie na problemy dziecka zagrożonego uzależnieniem
•    motywowanie dziecka do zmiany
•    radzenie sobie z emocjami
•    ustanawianie efektywnych zasad życia rodzinnego, zawieranie kontraktu rodzinnego
•    radzenie sobie z konfliktem pokoleń
•    asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic w zakresie używania substancji psychoaktywnych.

Ważnym elementem programu jest integracja rodziców wychowanków, budowanie wzajemnego zaufania oraz stworzenie sieci wzajemnego wsparcia rodziców (w trakcie realizacji zadania i po jego zakończeniu).

Zakładamy, że ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań problemowych w okresie dojrzewania możliwe jest poprzez rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców, rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz wzmacnianie więzi w rodzinie. Związek między stylami wychowawczymi rodziców a używaniem narkotyków przez ich dzieci znajduje potwierdzenie w wielu badaniach naukowych, stanowiących podstawę współczesnych programów profilaktycznych.

Konieczne jest zatem wspieranie tych rodzin, w których pojawił się problem w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, udzielanie pomocy, wskazywanie rozwiązań, wspólne ustalanie reguł domowych, mogących ograniczyć już poniesione szkody i uniemożliwić powstawanie kolejnych.