realizowany w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2014
dofinansowany przez Wojewodę Mazowieckiego

Jest to program poświęcony na naukę umiejętności psychospołecznych pomocnych w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu w związku z zagrożeniem używania narkotyków uczniów gimnazjów w Nowym Dworze Mazowieckim, podniesienie umiejętności wychowawczych ich rodziców oraz otwartego porozumiewania się w rodzinie, przez co jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi.

Program składa się z trzech wzajemnie dopełniających się modułów:
1. Obóz socjoterapeutyczny dla młodzieży i rodziców, inaugurujący cały cykl zajęć
2. Zajęcia warsztatowe dla młodzieży „Jestem czysty”
3. Zajęcia warsztatowe dla rodziców „Trening umiejętności wychowawczych”

W części przeznaczonej dla młodzieży program zawiera elementy programów „TUKAN” i Treningu Zapobiegania Agresji ART; oparty jest na przekonaniu, że każda osoba jest w stanie podejmować rozsądne decyzje dotyczące własnego życia i zachowania, jeśli tylko posiada niezbędne informacje i zdolność rozumienia siebie, swoich zachowań oraz niezbędny zakres umiejętności społecznych.

Moduł dla rodziców oparty jest na treningu umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

Program skierowany jest do specyficznej grupy młodych ludzi mających problemy wynikające z eksperymentowania bądź zażywania środków psychoaktywnych – wychowanków placówki resocjalizacyjnej oraz specyficznej grupy rodziców – często bezradnych, nie posiadających wystarczających umiejętności wychowawczych.

Podobny program realizowany był ze środków Wojewody Mazowieckiego w roku 2012 w Radzyminie oraz w roku 2013 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Warszawie. W obu tych miejscach jest kontynuowany ze środków samorządu lokalnego. W przypadku pozytywnego odbioru projektu „Program wsparcia dla młodzieży gimnazjalnej w Nowym Dworze Mazowieckim” władze Nowego Dworu Mazowieckiego zadeklarowały jego kontynuację w latach następnych.