realizowany w okresie od 01 marca do 31 sierpnia 2014
dofinansowany przez Prezydent m. st. Warszawy

Letnie obozy profilaktyczne są integralną częścią, podsumowaniem i zwieńczeniem całorocznej pracy profilaktycznej i wychowawczej, prowadzonej przez Oddział PTZN w Warszawie we współpracy z placówkami oświatowymi z terenu Warszawy i województwa mazowieckiego.

Praca ta obejmuje:
1) młodzież liderską (uczniów szkół gimnazjalnych w tym również pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych), skupioną wokół programu profilaktyki rówieśniczej Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze, realizowanego w 7 placówkach oświatowych z terenu województwa mazowieckiego – ta grupa to uczestnicy obozu profilaktyczno-rozwojowego, w czasie którego będą nabywać i weryfikować w praktyce umiejętności psychospołeczne i pomocowe.
2) dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych wychowawczo (rodziny dysfunkcyjne, ubogie, zagrożone wykluczeniem społecznym), m.in. wychowanków Klubu Profilaktyczno-Rozwojowego „X” działającego w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota” w Warszawie, ul. Rokosowska 10 – to uczestnicy obozu profilaktyczno-artystycznego, na którym wezmą udział w intensywnych interdyscyplinarnych warsztatach profilaktyczno-artystycznych, tworząc wspólnie widowisko muzyczne, które następnie będzie prezentowane w środowisku Ochoty i Warszawy.

Obydwa obozy realizowane są w tym samym terminie i w tym samym miejscu ze względu na racjonalność wykorzystania sprzętu oraz obsługi logistycznej, co zmniejsza koszty całkowite. Zarazem jednak są to dwa odrębne obozy, ponieważ przeznaczone są dla dwóch odrębnych i różnych grup odbiorczych, na każdym realizowany jest odmienny program, wymagający także odrębnej kadry o zróżnicowanych kompetencjach (trenerzy umiejętności psychospołecznych oraz instruktorzy zajęć artystycznych).

Jednocześnie przeprowadzenie obu obozów równolegle w tym samym ośrodku umożliwia wzajemne interakcje pomiędzy ich uczestnikami, umożliwiające praktyczne wykorzystanie i weryfikację nabywanej w trakcie obozu wiedzy i umiejętności (np. liderzy MOPR organizują dla uczestników obozu artystycznego zajęcia integracyjne na bazie swoich własnych warsztatów, a sami stają się pierwszymi widzami i recenzentami tworzonego na drugim obozie musicalu). Powoduje to, że pomimo odrębności programowej oba obozy stanowią wzajemnie dopełniające się, komplementarne elementy jednego projektu.